Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Hacı Alim BARAN

Doktor Öğretim Üyesi

hacialim.baran

0(488) 217-4114 Dahili: 4114

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Ulukent (Tavas-Denizli) manganez sahasında biyojeokimyasal incelemeler

Özet

Muş barit yataklarının jeololojik ve endüstriyel özellikleri

Özet

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Örenağıl (Batman) Barit Cevherleşmesinin Jeolojisi Üzerine Ön İnceleme

Özet

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Adakite-like, A-type and OIB-like Magmas from Anatolia-Arabian Post-collisional Settings

Özet

Geochemical and isotopic (Sr, O, C, S) evidence for multiple fluid sources for the Muş barite deposits, SE Anatolia, Turkey

Özet

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Doğaltaşların Sanata Dönüştüğü Yer: Batman Üniversitesi

Özet

Doğu Anadolu, Bitlis Masifinde Yüzeylenen Kızılağaç (Muş) Metagranitinin Jeokimyası

Özet

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Toprakkale (Muş) Barit Cevherleşmesinin Jeolojik ve Petrografik Özellikleri

Özet

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun Siirt Kapıkaya Mineralojik Özellikleri

Özet

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Maden Haritalarının Oluşturulması: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği

Özet

Andizlik-Zimparalik (Muğla) Civarindaki Kromitlerin ve Bazik Dayklarin Kökeni

Özet

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kocabaş (Denizli) Travertenleri ve Kömürcüoğlu Travertenlerinin Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi ve Bunların Teknolojik açıdan değerlendirilmesi

Özet

Güney ve Doğu Anadolu Endüstriyel Hammadde Aramaları, MTA Genel Müdürlüğü Maden Etüd Arama Dairesi Başkanlığı 2014-32-13-12 kodlu projede Proje Danışmanı

Doktora Tezi

Hasköy-Kızılağaç (Muş) Barit Yataklarının Kökeni

Özet

Bilimsel Toplantı Düzenleme/Bilim Kurulunda Görev Alma

1st International Symposium on Travertine, September 21-25, 2005, Denizli-Turkey (Düzenleme Komitesi Üyeliği)

Uluslararası katılımlı V. Jeokimya Sempozyumu. 23-25 Mayıs 2012, Denizli (Sempozyum Sekretaryası, Düzenleme Kurulu Üyesi, Oturum Başkanı)

12. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi 20-21 Mayıs 2015, Batman (Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi)

Uluslararası katılımlı VII. Jeokimya Sempozyumu. 16-18 Mayıs 2016, Antalya (Bilim Kurulu Üyesi)

Dergi Hakemlikleri

Yurt Dışı

Scientific Research and Essays (SRE)

Turkish Journal Of Earth Sciences

Yurt İçi

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi

Diğer Yayınlar

Özpınar, Y., Kargı, H., Manav, H., Semiz, B., Baran, H.A., 2002. Belevi-III (Kocadüz) Kil Ocağı (Kaklık-Denizli) ve Yakın Dolayının Jeolojik, Petrografik ve Petrokimyasal İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, 47sf, Denizli. (Y. Özpınar proje yürütücüsü)(Araştırmacı)

PROJE: Özpınar, Y., Kargı, H., Akyol, E., Özkul, M., Hançer, M., Manav, H., Topal, S., Erten, H., Alçiçek, H., Semiz, B., Gökgöz, F., Türker, E., Kumsar, H., Köseoğlu, M., Çelik, S.B, Gülbaş, E., Topaloğlu, S., İmançlı, O., Gökgöz, A., Taşdelen, S., Bülbül, A., Kaya, M., Baran, H.A., 2002, Denizli Belediyesi Yerleşim Alanlarının Jeolojik, Jeoteknik ve Hidrojeolojik Özellikleri, 711 sf. Denizli. (Y. Özpınar proje yürütücüsü) (Araştırmacı)

Proje: Baran, H. A. (Doktora Bursiyeri), 2009, Denizli İl Merkezi Suç Haritasi ve Suç Analiz Modeli (İ. Özer, proje yürütücüsü), TÜBİTAK-105G090.

Proje: Kumral, M., Çoban, H., Taşdelen, S., İmamoğlu, Ş., Kargı, H., Baran, H.A., Kepekli, A., Kıran, D., Elmas, N., 2008, Muş Bölgesi Barit Yataklarının Oluşum Koşullarının ve Endüstriyel Özelliklerinin Araştırılması, (M. Kumral, proje yürütücüsü), TÜBİTAK-104Y315 (Araştırmacı).

Proje: Koralay, T., Kumsar, H., Özpınar, Y., Özkul, M., Kargı, H., Hançer, M., Semiz, B., Baran, H.A. (Araştırmacı), 2010, Uşak ili çevresindeki volkanik kayaçların jeolojik, petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması, (T. Koralay, proje yürütücüsü), Pamukkale Üniversitesi, BAP, 2008KRM018.

Proje: Özkul, M., Koralay, T., Toker, E., Baran, H.A. (Araştırmacı), 2010, Denizli travertenlerinin jeolojik ve petrografik özelliklerinin araştırılması, (M. Özkul, proje yürütücüsü), Pamukkale Üniversitesi, BAP, 2010KRM005.

Proje: Tetiker, S., Mert, M., Çandir, İ., Dinç, S., Baran, H.A., 2015. Batman çevresindeki otokton birimlerde çimento hammaddesi kaynağı olabilecek kayaçların mineraloji-petrografi ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi BTÜBAP, Proje no: 2011MMF-4.

İTÜ BAP Birimi Proje Hakemliği

İTÜ BAP Birimi Proje Hakemliği

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

Sason (Batman) civarının jeolojik özelliklerinin uzaktan algılama ile belirlemesi

Özet

Beşiri (Batman) ile Kurtalan (Siirt) Arasında Gözlenen Jipslerin Jeolojik Özellikleri

Özet

Maden Sahalarının Çevresel Etkileri; Gd Elazığ Örneği

Özet

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalelere Yapılan Atıflar

Karslı, O., Chen, B., Uysal, İ., Aydin, F., Wijbrans, J. R., Kandemir, R., 2008, Elemental and Sr–Nd–Pb isotopic geochemistry of the most recent Quaternary volcanism in the Erzincan Basin, Eastern Turkey: framework for the evaluation of basalt–lower crust interaction, Lithos, 106, 55-70.

Yüksek Lisans Tezi

Andızlık-Zımparalık (Fethiye-Muğla) civarındaki ultramafik kayaçların ve kromitlerin kökeni

Özet