Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Arş. Gör.

Süleyman POLAT

Araştırma Görevlisi

suleyman.polat

0(488) 217-3526 Dahili: 3526

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt Dışı

Bilgin, A., Yücetürk, G., Arslan, S., Bilgin, N., Polat, S., 2012, The Effects of Mineralogical and Petrographical Features of the Lake District Rocks (Isparta, Turkey) on the Quality of Artificial Marbles. IC-CMPT 2nd International Conference on Competitive Materials and Technology Processes, 08-12 October, 2012, Hungary.

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Polat, S., Fidan, Ş., Oktay, O., 2017. Prediction of the Thermal Conductivity of Lightweight Building Materials Utilizing Back-Propagation Neural Network Method. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE) Page 994-998. Fırat University Engineering Faculty / Elazıg 10-12th May 2017

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Çoban, H., Polat, S., Kumral, M., Kadıoğlu, Y. K., 2017. Geochemistry of Plio-Quaternary Alkali Basalts from Kozdağ (Muş) District, Bitlis Zagros Suture (BZS) Zone, SE Anatolia, Turkey. Insights in Analytical Electrochemistry, 3:2 DOI: 10.21767/2470-9867-C1-003 August 28-30, 2017 Brussels, Belgium

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Polat, S., Çoban, H., Caran, Ş., 2018. Güneydoğu Anadolu’nun Volkanik Geçmişinin Neojen Yaşlı İki Tanığının Jeolojik ve Petrolojik Özellikleri: Kıra Dağı ve Karacadağ, S. 1067-1070. 1st International Engineerıng And Technology Symposium (1st IETS) 03–05 May, 2018 Batman University/Turkey

Çoban, H., Kumral, M., Baran, H. A., Polat, S., Kalkan, Ö. A., 2018. Doğu Anadolu, Bitlis Masifinde Yüzeylenen Kızılağaç (Muş) Metagranitinin Jeokimyası, S. 1071-1074. 1st International Engineering And Technology Symposium (1st IETS) 03–05 May, 2018 Batman University/Turkey

Çoban, H., Kalkan, Ö. A., Polat, S., Dedeoğlu, D., Kumral, M., Kadıoğlu, Y. K., Sağdıç, C., 2018. Söke (Aydın)Yöresinde (Batı Anadolu, Türkiye), Ekstansiyon ilişkili Orta-Üst Miyosen Hisartepe Andezitlerinin Jenezinde Karışmış Mağmalar ve Kabuksal Asimilantlar için Dokusal Kanıtlar S. 1067-1070. 1st International Engineerıng And Technology Symposium (1st IETS) 03–05 May, 2018 Batman University/Turkey

Polat, S., Çoban, H., 2012. Trace element and isotopic evidence for subduction recycling of sediments in the genesis of Western Anatolia orogenic potassic magmas: A case study from Isparta Angle. IESCA-2012, 1-5 October, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Fidan, Ş., Polat, S., Oktay, O., 2016. Artificial Neural Network Approach for the Prediction of Thermal Insulation Properties of Lightweight Building Materials for Energy Efficient Buildings. International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP'16) P. 334-337. September 17-18, 2016 Malatya/TURKEY

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

Sevim, D., Fidan, Ş., Polat, S., Oktay, O., 2017. Experimental and Artificial Neural Network Based Studies on Thermal Conductivity of Lightweight Building Materials. European Journal of Technic (EJT) Vol 7, Number 1, 2017. Page 33-41

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt İçi

Fidan, Ş., Polat, S., Oktay, O., 2015. Enerji Verimli Binalar İçin Mekanik Özellikleri Belli Olan Hafif Yapı Malzemelerinin Isıl Yalıtım Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 3. Anadolu Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı S. 352-36, 11-3 Ekim 2015, Muğla.

Polat, S., Öztürk, S., Çoban, H. 2015. Alternatif Enerji Kaynaklarına Jeolojik Bir Yaklaşım: Şeyl Gazı Üretim Potansiyeli Batman Örneği. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 7-11 Eylül 2015, Van.

Eren,Y., Nalbantçılar, M.T., Beyaz, T., Dinç, S., Ünal, M., Arslan, Ş., Polat, S. 2012. Esentepe (Gültepe/Batman) Çukurunun Oluşum Mekanizması. Batman Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 18-20 Nisan 2012, Batman

Bilgin, A., Arslan, S., Şenay, Y., Polat, S. 2012. Hasankeyf ve Yöresindeki Kayaçlardaki Ayrışma ve Bu Ayrışmanın Yerleşim Alanına Olan Etkisi. Batman Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 18-20 Nisan 2012, Batman.

Bilgin,A., Polat, S., Bilgin, N., Arslan, S. 2012. Erciş Obsidyenleri’nin Mineralojik-Petrografik, Jeokimyasal Özellikleri Ve Süs Taşı Olarak Değerlendirilmesi Üzerinde Ön Çalışma. Iğdır Üniversitesi I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 19-20 Nisan 2012, Iğdır.

Bilgin, A., Arslan, S., Şenay, Y., Polat, S., 2012, Türkiye'de Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi Uygulanmalı? Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, 31 Mayıs- 2 Haziran, 2012, Artvin.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

Polat, S., Çoban, H., 2012. Isparta Dereboğazı yöresindeki Ofiyolitlere Ait Mesozoyik Sedimanları İle Tersiyer Sedimanlarının İz Element Jeokimyalarının İncelenmesi. Uluslararası katılımlı 5. Jeokimya Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi,23-25 Mayıs 2012. Denizli.

Bilgin, A., Suçin, H., Polat, S., 2012, Türkiye’de Nasıl Bir Üniversite Öğretimi Olmalı, Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, MEEIS 1-2 Kasım 2012. Isparta.